OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Ilekroć w poniższych postanowieniach mowa jest o:

1. Dostawcy – jest nim Prospect Krzysztof Szyper z siedzibą w Nowej Rudzie
2. Zamawiającym – jest nim podmiot zamawiający towar u Dostawcy.
3. Towarze – należy przez to rozumieć wszelkie opakowania produkowane i dostarczane przez Dostawcę.
4. Umowie – należy przez to rozumieć postanowienia „Ogólnych warunków handlowych”.

1. PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa opakowań

2. CENA
Cena określona jest w aktualnie obowiązującej ofercie Dostawcy, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy.

3. ZAWARCIE UMOWY

3.1 Umowy o przyszłą dostawę zawierane są tylko w uwzględnieniem poniższych warunków.
3.2 Postanowienia odmienne od zawartych w Umowie zostaną uwzględnione tylko w wypadku pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę.
3.3 Wszelkie oferty i oświadczenia pozostają do czasu ich pisemnego potwierdzenia niezobowiązujące

4. WYKONANIE UMOWY

4.1 Koszty i ryzyko przesyłki z miejsca siedziby dostawcy ponosi Zamawiający
4.2 W rachunku zostanie uwzględniona ilość wydanych Zamawiającemu sztuk towaru.
4.3 Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie prawa autorskich i ochronnych zamówionego towaru. Jeśli Dostawcy znane będą obce prawa autorskie i inne ochronne, wskazane zostaną Zamawiającemu.

5. TERMIN DOSTAW

5.1 Termin dostawy rozpoczyna się w dniu potwierdzenia zamówienia i ustalany jest indywidualnie
5.2 Jednakże w przypadku jakiejkolwiek zmiany potwierdzonego zamówienia bieg terminu rozpoczyna się z dniem potwierdzenia przez Dostawcę zmienionego zamówienia.
5.3 W przypadku zawinionej zwłoki w dostawie Zamawiający uprawniony będzie, po uprzednim wyznaczeniu do najmniej 14 dniowego terminu, dodatkowo do żądania zapłaty odszkodowania do wysokości sumy kosztów zakupu zastępczego, maksymalna jednak do wysokości wartości zamówienia.

6. ODBIÓR / DOSTAWA TOWARU

6.1 Zamawiający ma obowiązek odebrać zamówiony towar w terminie 7 dni od daty faksowego (lub e-mail) zawiadomienia przez Dostawcę gotowości towaru do odbioru.
6.2 Dostawy towaru są realizowane na terenie Polski za pośrednictwem kuriera a koszt dostawy ponosi klient, chyba że strony uzgodnią inaczej. Dostawy są realizowane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.
6.3 W przypadku odmowy przez Zamawiającego odbioru towaru w całości lub części, Dostawca może żądać kary umownej w wysokości 0.25% ceny nieodebranego towaru za każdy dzień zalegania na magazynie, począwszy od dnia określonego w pkt 6.1

7. REKLAMACJE

7.1 Reklamacje dostarczonego towaru należy zgłosić niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 8 dni roboczych od dnia odbioru towaru. W przypadku wad ukrytych należy zgłosić je Dostawcy niezwłocznie po ich wykryciu, nie później jednak niż po upływie 2 miesięcy po odbiorze towaru.
7.2 Reklamacja powinna zostać zgłoszona na piśmie pod rygorem nieważności.
7.3 Usterka jednej sztuki towaru danej dostawy nie może być podstawą reklamacji całej dostawy.
7.4 W zamian za towar uznany za wadliwy Dostawca dostarczy towar wolny od wad. Dopiero w przypadku nie wykonania dostawy zastępczej w terminie 14 dni Zamawiający ma prawo żądać stosownego obniżenia ceny.
7.5 Dostawca odpowiada za właściwość opakowań odnośnie ich przydatności do określonych zastosowań, tylko po odpowiednim pisemnym zapewnieniu.
7.6 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za będące w zwyczaju branżowe odchylenia w klejeniu, gładkości jaki i w czystości papierów, sklejeniu, zszyciu, kolorze i druku.
7.7 Podstawą do oceny branżowych lub technicznie niemożliwych do uniknięcia odchyleń są katalogi Niemieckiego Związku Przemysłu Tekturowego oraz znajdujące się u Dostawcy katalogi kontroli opakowań w obowiązującej wersji.

8. WYSTAWIANIE RACHUNKÓW, TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

8.1 Do ustalonej ceny należy doliczyć podatek VAT, który zostanie ujęty w rachunku. Przy zmianie podstawy kalkulacji musi zostać uzgodniona korekta ceny.
8.2 Kwota ujęta w rachunku płatna jest zgodnie z przyznanym Zamawiającemu terminem płatności.
8.3 Zapłata może zostać uregulowana gotówką, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.
8.4 Przez zapłatę należy rozumieć:
8.4.1 Potwierdzenie przez Bank Dostawcy wpływu środków pieniężnych na jego rachunek,
8.4.2 wydanie przez Dostawcę dokumentu kasowego (KP) potwierdzającego zapłatę gotówką lub
8.4.3 zaspokojenie się przez Dostawcę z kaucji gwarancyjnej w rozumieniu punktu 9.3

9. OPÓŹNIENIA PŁATNOŚCI

9.1 Za każdy dzień opóźnienia zostaną Zamawiającemu naliczone odsetki ustawowe, obowiązujące w dniu płatności. Dalsze uprawnienia Dostawcy zostają nienaruszone.
9.2 Dostawca może wstrzymać się z wykonaniem wszystkich umów zawartych z Zamawiającym, do momentu zapłaty przez Zamawiającego zaległych rachunków.
9.3 Dostawca ma prawo, w przypadku zalegania przez Zamawiającego z jakąkolwiek płatnością lub przy każdej innej oznace zagrożenia płatności, zastrzegając sobie prawo do każdych ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, żądać według własnego uznania przedpłaty lub płatności całej ceny w momencie przekazania towaru Zamawiającemu. Dostawca może alternatywnie żądać od Zamawiającego wystarczających i możliwych do przyjęcia dla siebie zabezpieczeń, które należy złożyć w terminie wyznaczonym przez Dostawcę.
9.4 W przypadku na zapłacenia zaległego rachunku w przypadku 10 dni od otrzymania wezwania do natychmiastowej zapłaty. Dostawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, co nie wyklucza uprawnienia wynikającego z punktu 9.1.

10. PALETY

10.1 Dostawca prowadzi dla każdego Zamawiającego dokumentację dotyczącą palet i płyt ochronnych, będących własnością Dostawcy, a które wydane zostały Zamawiającemu. Dokumentacja ta zawiera informacje dotyczące stanu palet i płyt ochronnych oraz ewentualnych zmian w tym zakresie.
10.2 Na prośbę Zamawiającego Dostawca wyda aktualny odpis z tej dokumentacji.
10.3 Dokumentacja prowadzona jest na podstawie rejestrów wysyłki.
10.4 Zwrot palet i płyt ochronnych musi zostać każdorazowo pokwitowany przez Dostawcę, przy czym przy każdej dostawie paletyzowanego towaru Zamawiający zobowiązany jest oddać dokładnie taką samą ilość równowartościowych palet jaką wcześniej odebrał.
10.5 Zamawiający zostanie obciążony wartością nie oddanych lub uszkodzonych palet.

11. ZASTRZEŻENIA PRAWA WŁASNOŚCI

11.1 Dostarczony towar pozostaje własnością Dostawcy aż do momentu zapłaty ceny w sposób ustalony w punkcie 8.3.
11.2 Zastrzeżenie prawa własności na rzecz Dostawcy nie wyklucza praw Zamawiającego do stosowania, przerabiania i zbywania dostarczonego towaru w ramach swoich czynności handlowych. Zamawiający nie może jednak towaru takiego używać jako jakiegokolwiek zabezpieczenia lub oddawać w zastaw.
11.3 Prawo własności Dostawcy nie wygasa, jeżeli dostarczony towar używany będzie jako opakowanie lub zostanie jako materiał opakowaniowy przerobiony. Dostawca pozostanie właścicielem lub współwłaścicielem nowego towaru w takim stosunku, w jakim pozostaje wartość rachunkowa dostarczonego przez niego towaru lub przerobionego opakowania.
11.4 W związku z zastrzeżeniem własności, w przypadku nie uiszczenia ceny przez Zamawiającego dokonuje on przelewu na Dostawcę wszelkich wierzytelności jakie przysługiwać mu będą od osób trzecich w związku z dalszą sprzedażą opakowań (niezależnie od tego czy zostaną sprzedane nieprzetworzone, czy też jako opakowania innego towaru) do wysokości stanu zadłużenia.
11.5 Jeśli jednak wartość przyszłego zabezpieczenia przewyższa o 10% wartość zabezpieczonych wierzytelności Dostawcy, może on według własnego uznania na wyraźne życzenie Zamawiającego zwolnić go z obowiązków opisanych w punkcie 11.4

12. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

12.1  Dostawca nie bierze odpowiedzialności za zlecone nadruki w zakresie prawa do ich użycia.
12.2 Jeżeli logotypy lub inne znaki graficzne, objęte są prawami własności, są znakami zastrzeżonymi itp, prawem do ich użycia winien wykazać się Zamawiający.
12.3 Oznacza to że Dostawca przyjmuje zamówienie takie jakim jest bez sprawdzania prawa do użycia znaku graficznego przez Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności nadruków, oznakowania wszelkiego rodzaju opakowań logotypami lub innymi znakami graficznymi.